కాటేసిందని...పామునే కొరికాడు తర్వాతేమైందంటే!?

ఇపుడంటే సామెతలు తక్కువగా వాడుతున్నారు గాని, ఒకప్పుడు దేని గురించి చర్చ మొదలైనా, ఏ విషయాన్ని చెప్పాలన్నా సామెతతో మొదలుపెట్టేవారు. అలాంటి వాటిలో బాగా ప్రాచూర్యం ఉన్న సామెత..కుక్క మనిషిని కరిస్తే వార్త కాదు, అదే మనిషి కుక్కని కరిస్తే పెద్ద…