బొమ్మ తుపాకీతో బెదిరించగానే...ఉతికి పడేసిందామె!

పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. అమ్మాయిలు అనుకోని ఘటనలు జరిగితే బెదిరిపోవడంలేదు. ఎదురు తిరిగి తమ సత్తా ఏంటో చూపిస్తున్నారు. ఇకనుంచి అబ్బాయిలు ఎవరైనా అమ్మాయిల జోలికి వెళ్లాలంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అమ్మాయే కదా అని ఎదురుగా ఉన్నవారిమీదకు వెళితే ముఖం వాచిపోతుంది.…