కోడిపై కేసు...కోర్టులో విచారణ!

ఆ కోడిపై కేసు. కోర్టులో ఆ కేసు నడుస్తోంది. ఫ్రాన్స్ సమీపంలోని ఓలెరాన్ అనే ద్వీపంలో ఈ కోడి ఉంటుంది. ఆ కోడి ఆ ఊరి కంటే ముందే నిద్ర లోచి.. ‘కొక్కొరొకో… కొక్కొరొకో..’ అంటూ అందరిని నిద్ర లేపుతుంది. అయితే,…