ఐఏఎస్ ఆఫీసర్‌ కొడుకు పెళ్లి ఖర్చు రూ.36,000

పెళ్ళి… చాలా మంది జీవితాల్లో ఇది ఒక ముఖ్య ఘట్టం.  అన్ని మత సంప్రదాయాల్లోనూ పెళ్ళికి చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. పేద, పెద్ద అనే భేదాల్లేకుండా అందరూ తమ తమ స్థాయిలకి మించి జరుపుకొనే ఫంక్షన్లలో పెళ్ళి  ఒకటి.  కానీ ఇప్పుడది…