ఇంకా మిగిలున్న లేకి మగబుద్ధి... మహిళల అండర్‌వేర్‌ ఉద్యమం

మహిళలు ఎలాంటి దుస్తులు వేసుకోవాలో మగవాళ్లెలా నిర్ణయిస్తారు. మగవాళ్లు తమ బుద్ధిని మార్చుకోవాలి కానీ, నిగ్రహాన్ని అదుపులో పెట్టుకోకుండా ఆడవాళ్ల ప్రవర్తన గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతారు. స్వతంత్రతను సాధిస్తున్న ఈ తరంలో మగవాళ్లు తమ అధిపత్యాన్ని పోగోట్టుకోవడం ఇష్టం లేక ఇలా…