కోర్టు ఆదేశాలు సరిగా చదవకుండా వ్యక్తిని రోజంతా జైల్లో ఉంచిన పోలీసులు

మనకు రాని విషయంలో జోక్యం చేసుకోకూడదు. తెలియని విషయాన్ని నలుగురిని అడిగైనా నేర్చుకోవాలనేది పెద్దలు చెప్పిన మాట. ఆంగ్లం రాకపోతే రాదని ఒప్పుకోవడంలో తప్పులేదు. ఎవరూ కూడా పుట్టగానే పరాయి భాషలు నేర్చుకోలేరు. అలాగే సగం సగం తెలిసి పూర్తీ పరిజ్ఞానాన్ని…