నెల్లూరు జిల్లా సంతపేటలో ఒక్కసారిగా కుంగిపోయిన నిర్మాణంలో ఉన్న మార్కెట్ స్లాబ్

నెల్లూరు జిల్లా సంతపేటలో ఒక్కసారిగా కుంగిపోయిన నిర్మాణంలో ఉన్న మార్కెట్ స్లాబ్

Leave a comment

Send a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *